MegaSoutěž

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Soutěž o Charizard UPC“

 

Tato pravidla („pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže („soutěž“) s názvem „Soutěž o Charizard UPC“. Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese https://www.alola.cz/megasoutez3/ a tvoří jediný závazný dokument upravující pravidla soutěže.

 

 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost SEDYJAN Services s.r.o., se sídlem Jana Palacha 1099, Mladá Boleslav, 29301 IČO: 14267438, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 363115 („pořadatel“), provozovatel e-shopu www.alola.cz.

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na internetové adrese www.alola.cz („soutěžní stránky“) v rámci soutěžního období od 01.06.2024 00:00:01 do 06.07.2024 23:59:59

 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každý zákazník, který splní podmínky soutěže stanovené viz níže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

 

VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže je vložena jako jediná výhra Ultra Premium Collection Charizard

 

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČATNIT?

Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním objednávek zboží na e-shopu www.alola.cz za těchto podmínek:

  • Do soutěže se zákazníkovi sčítají veškeré objednávky přiřazené k jeho zákaznickému účtu, v zadaném časovém období.
  • Zákazník musí mít registraci na e-shopu, www.alola.cz
  • Uskutečnit objednávku v době konání soutěže (tj. v časovém rozmezí od 06.09.2023 00:00:01 do 06.10.2023 23:59:59)
  • Objednávka musí být v době konání soutěže uhrazena (platby převodem musí být připsány na účet, zboží zaslané na dobírku musí být vyzvednuto a zaplaceno)
  • V případě uskutečnění více objednávek se objednávky sčítají a po dosažení 1000 Kč se soutěžícímu přiřazuje další lístek.

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou a převzetím soutěžních nákupů). Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

  

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ 

Vyhlášení výherců jednotlivých výher probíhá do 7 kalendářních dní od ukončení soutěžního období. Určení výherce probíhá na základě generátoru náhodných čísel (přes internetovou aplikace wheelofnames.com), kde budou zapsány čísla objednávek splňující podmínky. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho objednávkou na e-shopu www.alola.cz a současně zavoláním a odesláním SMS zprávy na telefon, který soutěžící uvedl v objednávce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, aby jeho e-mail a telefonní číslo použité k objednávce byly využity k sdělení výhry,

  

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu www.alola.cz Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval či zneužíval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, emailová adresa a informace o soutěžním nákupu.

Právním základem zpracování je účast v soutěži a souhlas s jejími pravidly projevený uskutečněním soutěžního nákupu. Účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu však není další účast včetně nároku na výhru v této soutěži možná. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění organizace a vyhodnocení soutěže, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

  • uložení osobních údajů při registraci do soutěže;
  • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;
  • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;
  • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 180 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek soutěže. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánu dozoru a pro případ doložení, že správce postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

Soutěžící má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce emailem zaslaným na adresu: info@alola.cz

Soutěžící může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

  

 

V Mladé Boleslavi dne 1.6.2024